Regulamin sklepu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów (produktów) za pośrednictwem sieci Internet przez Prosto o roślinach.
 2. Definicje:
  1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży; w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem, zakupów dokonywać mogą także osoby fizyczne upoważnione przez takiego Klienta.
  2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym na użytek niniejszego regulaminu za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży towarów (produktów).
  4. Sprzedawca – Prosto o roślinach z siedzibą w Katowicach (40-230), ul. Piaskowa 4, podmiot nierejestrowany, niewpisana do rejestru przedsiębiorców oraz zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Adres email: kasia@prostooroslinach.pl.
  5. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827), która wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r..
  6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

II WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.prostooroslinach.pl, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 2. Klient oświadcza, że przed zawarciem ze Sprzedawcą umowy zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie towaru (produktu), wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.prostooroslinach.pl.
 4. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym umieszczane są przy towarach (produktach) na stronie www.prostooroslinach.pl i są cenami brutto oraz nie zawierają informacji o kosztach dostawy towaru (produktu).
 5. Zdjęcia umieszczone na stronie sklepu internetowego www.prostooroslinach.pl przy produktach mają jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od finalnego produktu.
 6. Ceną za zakup dokonany w Sklepie Internetowym, która wiąże Klienta jest cena towaru (produktu) podana w chwili składania przez niego zamówienia powiększona o koszty dostawy towaru (produktu) na adres podany przez Klienta.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia towaru (produktu) będącego przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez niego w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia zawierające: opis zamówionego towaru (produktu), dane dotyczące wybranej metody płatności, informacje dotyczące obsługi posprzedażnej i obowiązującej rękojmi za wady.
 9. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta.
 10. Potwierdzenie zamówienia zawiera informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, datę dostawy, ceny oraz informacje o kontakcie z działem obsługi klienta, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach Klienta.
 11. W sytuacji konieczności ponownego przesłania potwierdzenia zamówienia należy skontaktować się za pomocą adresu e-mail kasia@prostooroslinach.pl.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca – na zasadach określonych w Regulaminu – całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.
 13. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu sprzedanego towaru w stanie bez wad.

III KOSZTY I WYSYŁKA

 1. Informacje o wszelkich dodatkowych kosztach związanych z dostawą lub wybranym przez Klienta sposobem płatności znajdują się na podstronach Sklepu Internetowego – Koszty przesyłki, płatności i są dostępne dla Klienta najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy.
 2. Po wybraniu towaru (produktu) Klient uzyskuje potwierdzenie informacji o wszelkich dodatkowych kosztach związanych z jego zakupem, w tym o kosztach ich dostawy. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów.
 3. Towary (produkty) są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dostawa towaru (produktu) następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w sytuacji płatności za pobraniem), chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
 5. W przypadku podania przez Klienta niedokładnych lub błędnych danych, w tym w szczególności dotyczących adresu miejsca dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane tym opóźnienie lub niedostarczenie towaru (produktu).
 6. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym przez firmę kurierską terminie, o którym to klient zostanie poinformowany mailowo, drogą telefoniczną lub sms. W przypadku niepoinformowania firmy kurierskiej o braku możliwości odbioru przesyłki w danym terminie, zamawiający może zostać obciążony dodatkowymi kosztami ponownej dostawy przesyłki.

IV PŁATNOŚCI

 1. Każda transakcja potwierdzona jest fakturą elektroniczną.
 2. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Sprzedawcę faktur (i faktur korygujących) drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail.
 3. Po wysłaniu przez Sprzedawcę zakupionych artykułów Klient otrzymuje wiadomość e-mail z dołączoną fakturą. Faktura zawiera informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposób płatności, ceny, informacje o kontakcie z działem obsługi klienta, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach konsumenta.
 4. Za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może zapłacić jeszcze przed wydaniem towaru:
  1. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. Kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem Internetu,
  3. Innymi formami płatności internetowych i mobilnych
 5. Klient za towary (produkty) prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę może według swojego wyboru zapłacić:
  1. W momencie odbioru towaru (produktu) – gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej – tylko wówczas gdy wartość zamówienie nie przekracza wysokości: 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia .
 6. W przypadku zamówienia nieopłaconego w terminie 6 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

V PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Oświadczenie można złożyć na formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kasia@prostooroslinach.pl lub w formie pisemnej na adres Piaskowa 4/40, 40-230 Katowice. Formularz zwrotu można pobrać tutaj lub ze strony internetowej prostooroslinach.pl/Zwrot-i-reklamacja.
 2. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży również w zakresie części Produktów, które obejmuje Umowa sprzedaży.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt do Sprzedawcy, na adres Sklepu internetowego Prosto o roślinach., ul. Piaskowa 4/40, 40-230 Katowice. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Osobę upoważnioną do zakupów Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o których mowa w art. 38 ustawy o Prawach konsumenta, a w szczególności do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VI USZKODZENIE TOWARU PODCZAS TRANSPORTU DO KLIENTA

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru (produktu) kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.
 2. Klient przed podpisaniem protokołu szkodowego powinien uważnie go przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania).
 3. W sytuacji trudności odmowy przyjęcia dostawy towaru (produktu) z powodu jego uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym.

VII REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Sklep www.prostooroslinach.pl wobec kupującego, będącego Konsumentem, ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedawanej rzeczy na podstawie przepisów Ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Zgodnie z § 1 Art. 556 kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia występowania wady fizycznej lub prawnej, należy niezwłocznie poinformować o tym sklep internetowy, wypełniając formularz reklamacyjny, a następnie odsyłając go na adres kasia@prostooroslinach.pl. Formularz dostępny jest do  pobrania tutaj lub ze strony internetowej prostooroslinach.pl/Zwrot-i-reklamacja.
 4. Reklamowany towar, wraz z formularzem reklamacyjnym należy odesłać do sklepu. Informację o rodzaju spedytora, oraz adresie, na jaki należy wysłać produkt zostaną podane drogą mailową.
 5. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne, wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.
 6. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
 7. Sprzedawca nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.
 8. Poza możliwością dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z próby pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.o Inspekcji Handlowej oraz w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, zgodnie z procedurami określonymi w tych aktach prawnych oraz procedurami poszczególnych podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które to podmioty podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru i prowadzą obligatoryjne strony internetowe zawierające m.in regulaminy postępowania przed tymi podmiotami. Link do platformy umożliwiającej pozasądowe rozpoznawanie sporów online: europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL, sprzedawca nie ma obowiązku poddania się procedurze pozasądowego rozpatrywania sporu.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku umów których stroną są Klienci nie będący Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat. 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.11.2021 r.

Roślinny newsletter

W prezencie otrzymasz bezpłatną checklistę, dzięki której łatwiej będzie Ci dbać o swoje rośliny! A to jeszcze nie wszystko...